Ganoderma a epilepsie

Ganoderma a epilepsie

Epilepsie je neurologické záchvatovité onemocnění. Záchvat je výsledkem abnormálních výbojů nervových buněk v mozku. „Epileptické“
neurony jsou zvýšené dráždivé a vytváří výboje nekontrolovaně, aktivací většího
počtu buněk se vytvoří signál, který se začne šířit a dočasně ovlivní,
„vyzkratují“ mozek. Epileptický záchvat je spojen s následným vytvářením
výběžků hipokampálních neuronů, synaptickou rekonstrukcí i apoptózou buněk a
uvolněním excitačních neurotransmiterů. Toto ovšem dále posiluje excitabilitu a
dráždivost a tím i snadnější vznik a rozšíření záchvatu v mozku. Při a po
záchvatu trpí mozek hypoxií a ischemií. V důsledku záchvatů tak dochází ke
ztrátě neuronů a proliferaci gliových buněk. Neurotrophin-4, který chrání
neurony, může tomuto pomoci předejít.

Zvýšenou a nekontrolovatelnou aktivitu neuronů lze ovlivnit léky nebo
chirurgickým zásahem. Antiepileptika jsou často zatížena vedlejšími účinky,
které mohou být velmi závažné. Je proto snaha nalézt léčiva, která by byla
účinná a zároveň bezpečná.

Ganoderma ludicum je významnou houbou užívanou v rámci tradiční čínské
medicíny po tisíce let. Vzhledem k její všestranné využitelnosti a
schopnosti ovlivňovat mnohé nemoci, vyvstala otázka, zda by také dokázala
zasáhnout do patologie epilepsie.
K tomuto účelu byly využity spory G. lucidum, které jsou bohaté na triterpenoidy, polysacharidy, steroly,
polypeptidy, alkaloidy, mastné kyseliny, vitamíny aj.

Pokus byl prováděn na kultuře myších hipokampálních neuronů.

Byly vytvořeny čtyři kultury, které se lišily tím, jak byly dále využívány.
Jedna byla kontrolní, k té se nic dalšího nepřidávalo, další byla
inkubovaná s Mg2+ po dobu tří hodin a poté byla vložena opět do
neutrálního média, další kultura byla nejprve inkubována v médiu
obsahujícím G. lucidum a poté bylo médium vyměněno za normální (I),
k poslední kultuře byla přidána po tří hodinové kultivaci v médiu bez
Mg2+  a poté bylo vyměněno
toto médium na médium obsahující G. lucidum (II).

Nejprve se určila maximální netoxická koncentrace a pokračovalo se
s testy.

Obě kultury, které byly kultivovány po nějakou dobu s G. lucidum,
vykazovaly změny, které nebyly zaznamenány u zbylých dvou skupin a byly
výraznější u skupiny I.

A jaké to byly změny?

Jednalo se o změny v expresi Neurotrophinu-4 a N-kadhedrinu.  Neurotrophin-4 totiž inhibuje smrt neuronů v hippokampu,
která může být způsobena nízkou hladinou draslíků či glukózy nebo vysokou
hladinou kyseliny glutamové i epileptickým záchvatem. Je neuroprotektivním
prvkem podílejícím se i na plasticitě neuronů a formování neuromuskulárních
funkcí.

Při kultivaci hipokampálních neuronů dochází k zvýšení exprese
ochranného Neurotrophin-4, zatímco exprese N-kadhedrinu klesá.


Jeví se tedy, že G. lucidum může být velice pozitivním přínosem při léčbě epilepsie.
Vzhledem k tomu, že zabraňuje vytváření nových neuronálních výběžků,
v podstatě působí antiepilepticky. Navíc posiluje obnovení synaptických
spojů mezi neurony tím, že inhibuje expresi N-kadhedrinu. Napomáhá přežití
neuronů.

Bude potřeba ještě mnohem více pokusů a výsledků, ale zatím se jeví tyto
výsledky jako velice slibné.

Zdroj:

Wang
S-Q, Li X-J, Zhou S, Sun D-X, Wang H, et al. (2013) Intervention Effects of
Ganoderma Lucidum Spores on Epileptiform Discharge Hippocampal Neurons and
Expression of Neurotrophin-4 and N-Cadherin. PLoS ONE 8(4): e61687.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář